Daňové přiznání k dani z nemovitosti do 31.1

Koupili jste v roce 2019 nemovitosti? Nezapomeňte do 31.1. podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Nevíte jak? Poradíme vám.

  1. Úvod
  2. Koho se to týká?
  3. Do kdy je povinnost podat daňové přiznání?
  4. Jak a kde podat daňové přiznání?
  5. Jak se daň platí?
  6. Do kdy se musí daň z nemovitosti zaplatit?
  7. Penále za pozdní platbu?

Úvod

Jak už to tak bývá, i vlastnictví nemovitosti s sebou nese řadu povinností. Jednou z nich je placení daně z nemovitosti. Tato daň je definovaná zákonem 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí a skládá se ze dvou částí – daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.

Celkovou výši daně z nemovitosti ovlivňuje několik faktorů. Především ji určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a sazby a koeficienty, které jsou stanovené státem:

daň = základ daně * sazba daně * koeficient * místní koeficient

Sazby jsou uvedené například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty si můžete najít na webu finanční správy České republiky. Každý poplatník si ji musí spočítat sám.

Koho se týká povinnost podat daňové přiznání?

Týká se každého kdo:

A) v roce 2019 nabyl do vlastnictví nemovitost (darem či koupí) a je tedy k 1. 1. 2020 vlastníkem nemovitosti
B) výrazně změnil parametry vlastněné nemovitosti a přiznané už dřív (např. změna výměru nemovitosti přístavbou, změna výměry pozemku)

Pozor! Na finanční úřad se musí obrátit i ti, kteří v loňském roce nemovitost prodali nebo ji darovali. Pokud se od daně z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám finanční úřad v květnu poslat složenku či vám může být v krajním případě udělena pokuta od Generálního finančního ředitelství.

Jestli jste nemovitost získali do vlastnictví už dřív, žádné změny jste na nemovitosti neprovedli a daňové přiznání jste již podali, pak ho znovu podávat nemusíte.

Do kdy je povinnost podat daňové přiznání?

Nejpozději do 31.1.

Výjimku tvoří převody nemovitostí nebo výraznější změny provedené na nemovitosti na přelomu roku. Pokud jste koupili nemovitost nebo jste výrazně změnili parametry u vaší nemovitosti na konci roku a ve stejném roce byl podán návrh na vklad, nicméně k samotnému zápisu došlo až v roce následujícím, máte na podání daňového přiznání delší lhůtu. Lhůta se vám prodlouží o 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém byl zápis proveden.

Příklad: pokud došlo k podání návrhu na vklad v prosinci 2019, ale zápis na katastru proběhl až v lednu 2020, máte čas na podání daně až do konce dubna 2020.

Jak a kde podat daňové přiznání?

Formulář pro daňové přiznání naleznete na každém finančním úřadu anebo ho můžete vyplnit elektronicky.

Tip: Pokud vyplníte formulář elektronicky, aplikace za vás po zadání základních osobních údajů rovnou doplní hodnoty potřebné k výpočtu daně (koeficienty, sazby, průměrné ceny za metr čtvereční atd.), daň spočte a zkontroluje. Ušetříte si tím čas i nervy.

Daňové přiznání se podává na finančním úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud vlastníte více nemovitostí ve stejném kraji, můžete podat přiznání ke všem nemovitostem v rámci jednoho formuláře. Pokud vlastníte nemovitosti ve více krajích, bude třeba podat daňové přiznání pro každý kraj zvlášť.

Máte tři možnosti podání:

  1. Osobně na příslušném finančním úřadu
  2. Poštou
  3. Elektronicky

Pozor! Pokud máte datovou schránku jste povinni tuto využít. Jinak vám hrozí pokuta.

Jak se daň platí?

Částku daně se dozvíte na základě výměru a složenky, kterou vám pošle finanční úřad v průběhu dubna, května (posílá se ve vlnách). Zaplatit můžete buď v hotovosti na pokladně finančního úřadu / pokladně ČNB nebo bezhotovostně převodem na účet.

Při platbě daně z nemovitosti můžete využít i SIPO. O tuto možnost je však potřeba zažádat na finančním úřadě nejpozději do 31. ledna. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Formulář naleznete zde. Pokud platíte daň z nemovitosti u více krajských finančních úřadů, musíte podat žádost na každý úřad zvlášť.

Informace k placení daně z nemovitosti si také můžete nechat zaslat na email. O tuto možnost je však potřeba zažádat na finančním úřadě, a to nejpozději do 15. března. V emailu bude i QR kód s platbou. Formulář naleznete zde. Pokud platíte daň z nemovitosti u více finančních úřadů, musíte podat žádost na každý úřad zvlášť.

Pozor! Email a SIPO se vylučují. Můžete použít jen jeden způsob úhrady.

Do kdy se musí daň zaplatit?

Na zaplacení daně máte více času. Daň z nemovitosti se platí na rok dopředu a pro zaplacení platí jednoduché pravidlo.

A) Pokud máte zaplatit méně jak 5000 Kč, termín pro platbu je do konce května, tj. do 31.5. V tento den již musí být peníze na účtu finančního úřadu.

B) Pokud platíte více jak 5000 Kč, můžete částku rozdělit na půl. První část je splatná do konce května, tj. do 31.5. Druhou polovinu můžete zaplatit až do konce listopadu, tj. do 30.11. Celou částku můžete samozřejmě zaplatit i do konce května.

Pokud vám vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun. Chovatelé ryb a zemědělci mají lhůtu prodlouženou do konce srpna.

Penále za pozdní platbu?

Včasné podání se posuzuje podle razítka, data na obálce nebo termínu elektronického podání. Když se s podáním trochu zpozdíte, nic se nestane a úředníci vám to prominou. Prodlení by však nemělo být delší než 5 pracovních dnů, míněno podání či doručení daňového přiznání na finanční úřad. Pokud se zpozdíte o více než 5 pracovních dní, penále platit budete.

Za každý den prodlení musíte počítat s pokutou ve výši 0,05% daně (odvíjí se od výše repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí). Celkové penále však nemůže být vyšší než 5% z daně a 300 000Kč. Pokud pokuta nedosáhne ani 200 Kč, odpouští se.

Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, ani po vyzvání finančním úřadem, penále se počítá stejně, bude však dělat minimálně 500 Kč.

Potřebujte poradit s podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí?

Neváhejte se na nás obrátit. Velmi rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás