Jaká je daň z příjmu při prodeji nemovitosti v roce 2020?

V jakých případech jste osvobozeni od daně z příjmu při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví?

Podle §4 zákona o dani z příjmu jste osvobozeni od daně z prodeje nemovitosti v následujících případech

1) Od daně se osvobozuje

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem nebo pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů;

b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva (pozn.: den, kdy katastrální úřad obdržel návrh na zápis vlastnického práva) k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele nebo o dobu, po kterou prodávající nebo spoluvlastník vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku.

Jak je to v případě družstevního vlastnictví?

Od daně z příjmu při prodeji družstevního bytu jste osvobozeni, pokud splňujete podmínku zákona o dani z příjmu § 4 odstavec 1), písmeno s)

s) přesahuje-li doba mezi jeho nabytím (pozn.: rozhodným termínem je den účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu) a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace, nebo o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Pokud nesplňujete ani jedu z výše uvedených podmínek, potom máte povinnost příjem zdanit.

Jaká je sazba daně?

Jako fyzická osoba zaplatíte daň z příjmu ve výši 15 %, jako právnická osoba 19 %.

Z jakého základu musím daň zaplatit?

Toto definuje zákon o dani z příjmu (konkrétně § 10) jako příjem z prodeje (tj. cena, za kterou jste nemovitosti prodali) snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (tj. cena, za kterou jste nemovitost koupili, dále však např. náklady na právníka, provize RK, fotograf apod.).

Do kdy musím daň zaplatit?

Daň z příjmu uvedete ve svém daňovém přiznání, které musíte podat na příslušném finančním úřadě do konce března následujícího roku po prodeji. Do konce března zároveň musíte daň zaplatit

Příklad: V únoru 2018 jste koupili nemovitost v osobním vlastnictví za 3,5mil Kč a v únoru 2019 se vám ji podařilo prodat za 4mil Kč. K prodeji jste použili služeb realitní kanceláře a za její služby jste zaplatili 90.000 Kč.

Nemovitost jste vlastnili jeden rok a tudíž vám plyne povinnost, pokud získané peníze nepoužijete na uspokojení vlastní bytové potřeby, zaplatit daň z příjmu. Příjem z prodeje činí 500.000 Kč. Tento příjem však můžete snížit o prokazatelně vynaložené náklady, tj. o provizi RK.

Základ pro daň z příjmu: 500.000 – 90.000 = 410.000 Kč.

Daň z příjmu: 15 % * 410.000 Kč = 61.500 Kč. Tuto daň máte povinnost zaplatit do konce března 2020.

Zvažujete prodej nemovitosti a nejste si jisti, jestli budete muset daň zaplatit?

Neváhejte nás kontaktovat. Spolupracujeme s daňovými poradci a dokážeme odpovědět i na velmi složité daňové otázky. Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás